brings website stats to the earth

World/Frysk

by Alexa / New

Fryske boeken en kursussen Frysk | Grutste Fryske webwinkel | Afûk

De stifting Afûk stelt him as doel om de kennis en it brûken fan de Fryske taal en de belangstelling foar Fryslân te befoarderjen oan 'e hân fan û.o.: kursussen, ûntwikkeling en begelieding, tematydskriften, in útjouwerij, de Afûk-winkel, sosjale- en multimedia, kultuertoerisme en ferskate projekten as Tomke, Heit en Mem en Praat mar Frysk.

afuk.nl

World/Nederlands World/Frysk